کاور گوشی

255,000 
مِی نوش که عُمرِ جاودانی این است... مصرعی از خیام با تایپوگرافی خط نستعلیق فارسی؛ طرح اختصاصی بر روی کاور گوشی